Kokkulepe teenuse lepingu

Teenusleping

Lepingus kasutatakse järgnevaid mõisteid ja definitsioone:

1.1. Leping – käesolev leping teenuste pakkumiseks interneti teel Ettevõtte poolt ning kuldplaatide kohaletoimetamiseks ja ladustamiseks. Teenused – tellimuste vormistamine investeerimiskulla ostuks ja müügiks kauplemislepingu üldtingimuste kohaselt ning samuti tellimuste täitmise kontroll ning töövahendite kasutamine reklaami ja marketingi tegevusteks. Leping paikneb elektroonilisel kujul Ettevõtte veebilehel ning sõlmitakse elektroonilisel kujul Ettevõtte ja Ostja, Tellimuse omaniku vahel Ettevõtte veebilehe vahendusel.

1.2. Ettevõte – Internetipood Ilgargold, registreerimisnumbriga: 11970836 registreeritud aadressiga Pikk 43, Tallinn, Harjumaa, Eesti, kes sõlmis käesoleva Lepingu Ostjaga, Tellimuse omanikuga.

1.3. Ostja, Tellimuse omanik – teovõimeline füüsiline või juriidiline isik.

1.4. Osapooled – Ettevõte ja Ostja, Tellimuse omanik.

1.5. Veebileht – Ettevõtte Veebileht, mis on kättesaadav aadressil www.ilgargold.com ja hõlmab Juhtpaneeli.

1.6. Juhtpaneel – veebilehe keskkond, mida Ettevõte pakub Ostjale tellimuste esitamiseks ja nende täitmise kontrolliks ning teenuste kasutuse jälgimiseks jne.

1.7. Kauplemislepingu üldtingimused – käesoleva Lepingu tingimused, mis on saadaval veebilehel ja milles Ettevõte on ostutehingute ja suhtluse eesmärgil kokku leppinud Ostja, Tellimuse omanikuga ning millega Ostja käesoleva Lepingu sõlmimisel nõustub.

2. Lepingu teema, Poolte õigused ja kohustused

2.1. Vastavalt käesoleva Lepingu sätetele annab Ettevõte Ostjale õiguse kasutada Ettevõtte internetiteenuseid investeerimiskulla plaatide ostu-müügi tellimuste vormistamiseks, kasutades selleks Ettevõtte poolt pakutud tehnilisi vahendeid.

2.1.1. Kuldplaatide ostu-müügi hinnad ja Ettevõtte pakutavate teenuste hinnad asuvad Ettevõtte veebilehel ja võivad muutuda vastavalt käesoleva Lepingu sätetele ning kooskõlas Kauplemislepingu üldtingimustega.

2.2. Kasutades Juhtpaneeli ja Ettevõtte pakutud tellimuste täitmise ja reklaami-marketingi tegevuste tehnilisi vahendeid kohustub Ostja tasuma Ettevõttele abonenttasu (edaspidi Abonenttasu) iga tsükli eest, mille tellimus tellimuste laual läbib, summas 20 eurot tsükli kohta.

2.2.1. Kui Tellimuse omanik on Ettevõttele tasunud Abonenttasu, siis kohustub Ettevõte väljastama Ostja Juhtpaneelile tehnilised vahendid investeerimiskulla ostuks ja müügiks, Ostja Tellimuse täitmise kontrolliks ning Ostja reklaami-marketingi tegevuse tagamiseks kooskõlas Kauplemislepingu üldtingimustega.

2.3. Reklaami ja klientide ligimeelitamise eest tasub Ettevõte Tellimuse omanikule tasu (edaspidi Boonustasu) vastavalt Kauplemislepingu üldtingimustes ja Marketingi programmis Ilgargold osalemise üldtingimustes sätestatud summadele, korrale ja tingimustele.

2.4. Juhtpaneeli ja Ettevõtte pakutud teenuste kasutamisel on keelatud Tellimuse omanikule saata reklaaminfot ilma adressaadi nõusolekuta (spam), misjuures sõna “spam” defineeritakse kommertssuhtlusena (sh e-kiri, mille eesmärgiks on kaupade, teenuste ja ettevõtete logode reklaamimine), mis saadetakse automaatselt ja saaja nõusolekuta.

2.5. Tellimuse omanik ei levita Ettevõtte kohta halvustavat infot ega väärat või moondatud infot Ettevõtte ja Ettevõtte pakutud teenuste kohta, ei takista Ettevõtte ja selle klientide tegevust vastavalt muudele käesoleva Lepingu ja Kauplemislepingu üldtingimuste sätetele. Tellimuste liikumiste boonustel programmidel ja Omaniku osalemine interneti poe kasumis, tellimuste Omanik kohustub mitte reklameerida ehk edendada teiste Ettevõtte töö. Selle säte rikumise eest Ettevõte jätab endale õiguse lõpetada tellimuste Omanikuga tema osalemine boonus programmis.

2.6. Kasutades Ettevõtte täiendavaid teenuseid kohustub Tellimuse omanik järgima Ettevõtte poolt sätestatud täiendavate teenuste kasutamise reegleid ja vastutab kõigi kahjude eest, mis võivad tuleneda teenusvahendite kasutamise reeglite rikkumisest.

3. Ostja tasub Abonenttasu juhtpaneeli ja Ettevõtte pakutud tehniliste vahendite kasutamise ning ostja Tellimuse täitmise ja haldamise eest Tellimuse vormistamise hetkel.

3.1. Abonenttasu Juhtpaneeli ja Ettevõtte pakutud tehniliste vahendite kasutamise eest on määratletud Kauplemislepingu üldtingimustes. Lepingut sõlmides kinnitab Tellimuse omanik, et ta on Abonenttasust teadlik ja nõustub seda maksma.

3.2. Ettevõttel on õigus ühepoolselt muuta Abonenttasu ja Kauplemislepingu üldtingimusi. Ettevõte teavitab Tellimuse omanikku Kauplemislepingu üldtingimuste ja Abonenttasu muudatustest, avaldades info veebilehel või mõnel muul moel. Uute Kauplemislepingu üldtingimuste ja Abonenttasude kehtivuse alguskuupäevaks on nende veebilehel avaldamise kuupäev. Tellimuse omanikul on õigus jätkata Juhtpaneeli ja tehniliste vahendite kasutamist vastavalt varasemale Abonenttasule kuni vormistatud Tellimuse lõpuni.

3.2.1. Kui Tellimuse omanik ei nõustu muudetud Kauplemislepingu üldtingimustega ja Abonenttasuga, kohustub ta teavitama sellest Ettevõtet posti teel 7 (seitsme) päeva jooksul muudetud Abonenttasude kehtivuse algusest. Kui Ettevõte ei saa selle aja jooksul Tellimuse omanikult vastavasisulist teatist, siis tähendab see, et Tellimuse omanik on muudetud üldtingimuste ja abonenttasudega nõus.

3.2.2. Kui Tellimuse omanik ei ole nõus muudetud Kauplemislepingu üldtingimuste ja Abonenttasudega, siis on Tellimuse omanikul õigus viia Tellimus lõpule vastavalt varasematele tingimustele ja keelduda uue tellimuse vormistamisest.

3.3. Ostja, Tellimuse omanik tasub Tellimuse ja Abonenttasu eest vastavalt Ettevõtte poolt väljastatud arvele, kus on märgitud Ettevõtte makserekvisiidid. Ostja kohustub sooritama makse vastavalt arvel näidatud rekvisiitidele 24 tunni jooksul Lepingu sõlmimise hetkest.

3.4. Tellimuse ja Abonenttasu maksmisel peab maksekorraldusel olema märgitud arve-tellimuse number. Kui vastavad andmed on puudulikud, siis Ettevõttel on õigus makset mitte arvestada ja peatada käesoleva Lepingu täitmine kuni Ostja tasub makse korrektselt. Ülekandetasud (kodupanga ja vastuvõtva panga vahendustasud) kuuluvad tasumisele Ostja, Tellimuse omaniku poolt.

3.5. Ostja vastutab oma maksete andmete korrektsuse eest.

3.6. Ostja makse loetakse sooritatuks hetkest, mil raha laekub Ettevõtte kontole.

3.7. Ostjal on õigus arve Juhtpaneeli abil välja trükkida. Ostja soovil ja täiendava tasu eest saadetakse arved Ostjale posti teel aadressile, mille Ostja Juhtpaneelil märkinud on.

3.8. Ostja on kohustatud kontrollima oma e-posti ja Ettevõttelt saabunud arveid.

3.9. Kui arve tasumiseks kuluv aeg ületab 24 tundi, siis on Ettevõttel õigus käesolev Leping etteteatamiseta lõpetada. Sellisel juhul investeerimiskulla ostu tellimus tühistatakse.

4. Lepingut puudutavate vaidluste lahendamine, vastutus Lepingu rikkumise eest

4.1. Ettevõtte tegevus juhindub Eesti Vabariigi seadusandlusest. Kõik käesolevast Lepingust, selle rikkumisest, tühistamisest või mittetäitmisest juhinduvad vaidlused, erimeelsused või nõuded lahendatakse Arbitraažikohtus Tallinna linnas, Eestis.

4.2. Tellimuse omanik vastutab käesoleva Lepingu ja Kauplemislepingu üldtingimuste rikkumise eest. Tellimuse omanik vastutab kõigi kahjude eest, mis võivad Ettevõttel tekkida seoses Osta, Tellimuse omaniku poolsete käesoleva Lepingu ja Kauplemislepingu üldtingimuste rikkumisega.

4.3. Kui Tellimuse omanik rikub käesoleva Lepingut või Kauplemislepingu üldtingimusi, siis on Ettevõttel õigus käesolev Leping koheselt ilma etteteatamiseta lõpetada. Varasemalt tasutud Abonenttasu ei tagastata. Ettevõte vabaneb kohustusest väljastada käesoleva Lepingu kohaselt Tellimuse omanikule Boonustasu. Tellimuse omanik täidab oma Tellimuse täitmisega seonduvad kohustused omavahenditest.

4.4. Ettevõte ei vastuta Tellimuse omaniku võimalike kahjude eest, kaasa arvatud otsesed ja kaudsed kahjud, saamata jäänud kasum, mis võivad Tellimuse omanikul tekkida kasutades Ettevõtte pakutud internetiteenust, Juhtpaneeli ja tehnilisi vahendeid.

5. Vääramatu jõud

5.1. Pooled ei vastuta käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste osalise või täieliku täitmata jätmise eest, kui mittetäitmine tuleneb vääramatust jõust, mis tekkis pärast käesoleva Lepingu sõlmimist erakorraliste tingimuste, nagu looduskatastroof, sõda, mistahes sõjaline tegevus, maavärin, orkaan jne, tulemusena, mida Pooled ei saanud ette näha ega mõistlike püüdlustega takistada.

5.2. Kui üks Pooltest ei suuda käesoleva Lepingu punktis 5.1 nimetatud tingimuste tõttu täielikult või osaliselt täita oma kohustusi, siis pikendatakse käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmise perioodi eelmainitud tingimuste kestuse võrra.

5.3. Any of the Parties has the right to terminate the present Agreement if the circumstances specified in item 5.1. of this Agreement last more then twelve months. In this case the Parties do not have rights for compensation of the losses, which have risen in connection with such termination.

5.4. Pool, kes ei suuda tulenevalt käesoleva Lepingu punktis 5.1 nimetatud oludest oma kohustusi täita, teavitab teist Poolt viivitamatult kirjalikult tingimuste tekkimisest, märkides ära tingimuste olemuse ning nende mõju lepinguliste kohustuste täitmise võimekusele.

6. Lepingu lõpetamine, kestus, katkestamine

6.1. Leping jõustub ja muutub Pooltele kohustuslikuks alates hetkest, mil Ostja kinnitab Lepingu elektrooniliselt Ettevõtte veebilehel. Ostja märgib Lepingu allosas ära lahtri “Olen nõus”. Samuti algab Lepingu kehtivus hetkest, mil Ettevõttele laekub arve tasu vastavalt Lepingu tingimustele.

6.2. Leping kehtib kuni Tellimuse täitmiseni Poolte poolt ning seda saab automaatselt pikendada Ostja järgmise tasutud Tellimusega.

6.3. Mõlemal Poolel on õigus Leping enneaegselt katkestada, teavitades teist poolt sellest 30 (kolmkümmend) päeva kirjalikult ette.

6.4. Kui Leping tühistatakse enneaegselt Tellimuse omaniku initsiatiivil või süü tõttu, siis Abonenttasu ei tagastata.

7. Konfidentsiaalsustingimused

7.1. Konfidentsiaalset informatsiooni (edaspidi “Konfidentsiaalne informatsioon”) defineeritakse kui Ostja, Tellimuse omaniku isiklikku informatsiooni, mis seondub käesoleva Lepinguga ja selle täitmisega, kaasa arvatud informatsioon, mis luuakse käesoleva Lepingu täitmise käigus.

Avalikes allikates saadaval olev informatsioon ei ole konfidentsiaalne.

7.2. Pooled kohustuvad hoidma kogu Konfidentsiaalse informatsiooni konfidentsiaalsena.

7.3. Pooled kohustuvad tagama, et nende volitatud isikud säilitavad Konfidentsiaalse informatsiooni konfidentsiaalsuse ning ei edasta teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta Konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele osapooltele.

7.4. Pooled nõustuvad avaldama Konfidentsiaalset informatsiooni üksnes vastavalt volitatud isikule, kelle kohustuste hulka kuulub sellise informatsiooni vastuvõtmine ja haldamine. Samuti tagavad Pooled, et volitatud isik on teadlik Konfidentsiaalse informatsiooni konfidentsiaalsest olemusest.

7.5. Pooltel on keelatud kasutada Konfidentsiaalset informatsiooni mistahes muul eesmärgil, kui käesoleva Lepingu täitmine.

7.6. Pooled kinnitavad, et kõik kolmandatele osapooltele edastatud suhtlused, mis puudutavad käesoleva tehingute ja lepingute sisu ja teemat, vormistatakse sellisel moel ja mahus, et need ei kahjusta kumbagi Poole huve.

8. Lõppsätted

8.1. Käesolev Leping ja sellega seotud dokumendid moodustavad tervikliku kokkuleppe ja muudavad õigustühiseks kõik varasemad Poolte vahel sõlmitud käesoleva Lepingu teemat puudutavad kokkulepped, nii suulised kui kirjalikud.

8.2. Kui mõni käesoleva Lepingu tingimustest muutub kehtetuks, siis tuleb see asendada teise kehtiva tingimusega, mis tagab kehtetuks muutunud tingimuse soovitud tulemuse ja majanduslikud kaalutlused võimalikult eesmärgipäraselt. Ühe Lepingu tingimuse kehtetuks muutumine ei mõjuta teiste Lepingu tingimuste kehtivust.

8.3. Käesolev Leping on sõlmitud Poolte vahel ning on Poolte ja nende volitatud isikute jaoks juriidiliselt siduv. Käesoleva Lepingu kohaselt võetud kohustusi ei saa kolmandatele osapooltele üle kanda.